Greenhabit.nl gebruikt alleen functionele cookies voor een correcte werking van de website. Er wordt geen persoonlijke data opgeslagen. Hoe gebruikt Greenhabit.nl cookies?

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Greenhabit BV versie 1-10-2023

Leeswijzer: Als opdrachtnemer wordt aangemerkt: “Greenhabit BV”.

Een particulier kan opdracht geven aan Greenhabit om deel te nemen aan de door Greenhabit ontwikkelde en gefaciliteerde dienst. Hierna wordt de opdrachtgevende particulier aangeduid als “Deelnemer”.

Een werkgever kan opdracht geven aan Greenhabit BV om een werknemer te doen deelnemen aan de door Greenhabit ontwikkelde en gefaciliteerde dienst. In dat geval komt een tweede overeenkomst van opdracht tot stand, namelijk tussen de werknemer als deelnemer en Greenhabit. Gemakshalve wordt hierna gesproken van “Opdrachtgever” waar de werkgever wordt bedoeld, en van “Deelnemer“ waar de opdrachtgevende werknemer wordt bedoeld.

Voor de opdrachtgevende werkgever geldt in aanvulling op de overige voorwaarden in het bijzonder artikel 3.

Een “Reseller” is een wederverkoper die in eigen naam, voor eigen rekening en voor eigen risico  de door Greenhabit ontwikkelde en gefaciliteerde dienst aan derden verkoopt. Voor de Reseller geldt in aanvulling op de overige voorwaarden in het bijzonder artikel 4.

1. Start en einde overeenkomst

1.1 – De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd vanaf het moment dat akkoord wordt gegaan met de algemene voorwaarden tot en met het einde van het 84 dagen programma in de Greenhabit game. De overeenkomst wordt beëindigt op de 1e dag na het einde van het 84 dagen programma in de game.

1.2 – Annulering en/of tussentijdse opzegging c.q. beëindiging is niet mogelijk. Deelnemer draagt eigen verantwoordelijkheid voor daadwerkelijke deelname. Vindt deelname geheel of gedeeltelijk niet plaats door Deelnemer, al dan niet na beoogde tussentijdse opzegging, leidt dat niet tot restitutie of verlenging van de deelnameperiode. In het bijzonder maar niet daartoe beperkt vindt restitutie of verlenging niet plaats, in geval van in de risicosfeer van Deelnemer liggende factoren zoals storingen in de techniek, ziekte of verlet, vakantie, of andere privéomstandigheden.

1.3– Greenhabit is gerechtigd de deelname met onmiddellijke ingang tijdelijk of definitief te beëindigen indien Deelnemer zich op social media en/of in real life in woord of gedraging zodanig uitlaat dat de belangen van Greenhabit en/of andere deelnemers ernstig worden geschaad. Alsdan vindt geen restitutie of verlenging plaats.

1.4– Greenhabit is gerechtigd om de toegang tot de game met onmiddellijke ingang onmogelijk te maken en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Greenhabit de verschuldigde betaling voor deelname niet heeft ontvangen of is gestorneerd.

1.5– Indien Greenhabit de verschuldigde betaling niet heeft ontvangen of dat het is gestorneerd, zullen de eventuele invorderings- en incassokosten voor rekening van de Opdrachtgever komen. Greenhabit verricht geen terugbetalingen of creditering (voor gedeeltelijk gebruikte perioden).

2. Deelnemer

2.1 – De Deelnemer heeft het recht gebruik te maken van de applicatie. Het recht is niet overdraagbaar en het gebruik door de Deelnemer is enkel bedoeld voor niet commerciële doeleinden. Schending hiervan kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname zonder restitutie en met verhaal van alle schade.

2.2 – Deelnemer stemt ermee in dat informatie omtrent zichzelf en hun deelname verstrekt aan Greenhabit, welke informatie grotendeels persoonsgegevens (kunnen) zijn. In dat kader zal Deelnemer separaat instemmen met de nader gestelde regels uit hoofde van de AVG.

2.3 – Deelnemer stemt ermee in dat die geen aanstootgevende en ongepaste content plaatst in de applicatie. Dit heeft betrekking op seksueel getinte, religieuze en andersoortige aanstootgevende content. Een overzicht, wat gedefinieerd wordt als    “ongepaste content” is terug te vinden op de Google website via de volgende link: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9878810?hl=nl

Schending hiervan kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname zonder restitutie en met verhaal van alle schade.

3. Voor de opdrachtgevende werkgever

3.1 – De Opdrachtgever heeft recht om per abonnement twee natuurlijke personen in de gelegenheid te stellen deel te nemen waarvan één de werknemer is en de andere persoon wordt gekozen door de werknemer uit zijn privé omgeving. Greenhabit heeft het recht de Deelnemer te weigeren, in ieder geval wanneer de Deelnemer nog geen 16 jaar oud is en geen schriftelijke toestemming heeft van zijn ouders/ voogd.

3.2 – Opdrachtgever verkrijgt geen recht op informatie over de persoon in kwestie, diens voortgang, de door hem geleverde content/ bijdrage of welke deelname-informatie ook.

3.3 – Opdrachtgever vrijwaart Greenhabit voor eventuele claims en de daarmee verband houdende kosten die Deelnemer instelt tegen Greenhabit.

3.4 – Opdrachtgever is zelf gehouden met Deelnemer in overleg te treden over de mate en intensiteit van het gebruik van de applicatie.

4. Reseller

4.1 – Een Reseller handelt bij wederverkoop in eigen naam, voor eigen rekening en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens Greenhabit BV overeenkomsten te sluiten.

4.2 – Reseller is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de bij de offerte aangegeven grenzen van Greenhabit BV waarbij de verkoopprijs niet lager is dan de inkoopprijs.

4.3 – Reseller hanteert algemene voorwaarden naar hun klant die niet strijdig zijn met de algemene voorwaarden van Greenhabit BV.

4.4 – Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Reseller ontslaat Reseller niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Greenhabit BV.

4.5 – Reseller is te allen tijde volledig aansprakelijk voor handelingen die haar klanten doen of nalaten via de systemen van Greenhabit en vrijwaart Greenhabit hiervoor.

4.6 – Indien Reseller in strijd handelt met de algemene voorwaarden van Greenhabit, heeft Greenhabit het recht de overeenkomst met Reseller direct te beëindigen.

5. Beloning van derden

5.1 – Deelnemer heeft een recht op een beloning voor zijn deelname onder door Greenhabit te stellen voorwaarden.

5.2 – Indien Deelnemer die beloning opeist, brengt Greenhabit de Deelnemer in contact met een derde partij, door ter beschikking stelling van een eenmalige en niet overdraagbare voucher. Verzilvert Deelnemer de voucher niet tijdig, vervalt de betreffende beloning.

5.3 – Bij het ophalen van de beloning door de Deelnemer bij de derde, ontstaat een rechtsverhouding tussen de Deelnemer en de derde partij, waarbij Deelnemer al dan niet algemene voorwaarden aanvaardt van de derde partij. In ieder geval is Greenhabit in die overeenkomst geen partij en kan Greenhabit voor eventuele schade die voortvloeit uit die overeenkomst niet aansprakelijk gehouden worden.

5.4 – Restant Greenhabit punten komen op de 84e dag te vervallen. Bij de start van een nieuwe game staat het puntensaldo in de Greenhabit game op nul.

6. Technische aspecten

6.1 – De applicatie heeft de naam “Game” en dient tijdig en voorafgaand aan de ingangsdatum geïnstalleerd te worden door de deelnemer.

6.2 – Het kan geïnstalleerd worden op één apparaat, zij het een smartphone of tablet, middels Google Play of Apple app store.

6.3 – De deelnemer is er zelf verantwoordelijk voor dat het betreffende apparaat voldoet aan de benodigde technische vereisten, dat de netwerkverbindingen en overige bij de deelnemer, althans niet bij Greenhabit liggende technische omstandigheden volstaan en up to date zijn.

6.4 – Ofschoon bij de ontwikkeling en toepassing van de applicatie waaronder ook de Content (tekst, afbeeldingen, video’s en muziek), de uiterste zorg is en wordt nagestreefd, garandeert Greenhabit geen perfect werkende applicatie en/of volledige of juiste Content. Het gebruik van de game en de Content is volledig voor eigen risico.

6.5 – De deelnemer heeft de mogelijkheid om stappendata geregistreerd via de eigen mymonX smartwatch te synchroniseren met de Greenhabit applicatie. Dit ter gemak van de Deelnemer bij de bevordering van “beweging”. Greenhabit verstrekt geen garantie op de werking en juistheid van de synchronisatie met de mymonX applicatie. De synchronisatie van de gerealiseerde stappen van de deelnemer  met de mymonX app is de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

7. Gebruiksrecht applicatie

7.1 – Het is niet toegestaan om de programmatuur te de-compileren, de code te verwijderen, de code te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen.

7.2 – Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de applicatie waaronder begrepen de programmatuur, de Content, look & feel, naam en andere materialen komen uitsluitend toe aan Greenhabit. Het is de deelnemer derhalve uitdrukkelijk niet toegestaan om: de content en/of een deel daarvan en/of het computerbestand waarmee de Content aan deelnemer wordt aangeboden te kopiëren, aan te bieden, te verspreiden, te verkopen, te verhuren, over te dragen, te (sub)licentiëren, te distribueren, ter beschikking te stellen aan derden. Er is geen sprake van een gehele of gedeeltelijke overdracht van dergelijke rechten.

8. Aansprakelijkheid

8.1 – De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van opdrachten, gebruik van recepten en volgen van content in de game. De deelnemer is zelf verantwoordelijk om een arts te raadplegen bij allergieën, beperkingen en blessures voor medisch advies in relatie tot de game. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade zowel mentaal als fysiek ontstaan als gevolg van het gebruik van de game en de Content.

8.2 – Greenhabit sluit iedere aansprakelijkheidstelling uit van werkgever en deelnemer voor eventuele gevolgen waaronder begrepen directe en indirecte schade die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de game en Website of de onbereikbaarheid daarvan, waaronder begrepen doch niet beperkt tot storingen, onderbrekingen, onvolledige informatie of fouten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Greenhabit.

8.3 – De opdrachtgever, noch deelnemer kan Greenhabit niet aansprakelijk stellen voor tegenvallende resultaten of niet toegekende sterren in de Greenhabit website.

8.4 – Greenhabit kan niet garanderen dat de game voldoet aan de inhoudelijke verwachtingen die de deelnemer of werkgever heeft ten aanzien van de game op grond van marketing uitingen zoals commercials, promo’s, synopsis etc. In geen geval zal Greenhabit aansprakelijk zijn voor het feit dat de game niet voldoet aan de inhoudelijk verwachtingen van de deelnemer of Opdrachtgever.

8.5 – Greenhabit kan niet aansprakelijk gesteld worden door de Deelnemer of  Opdrachtgever voor tekortkomingen van derden, tenzij zij bij de selectie van deze derden niet de nodige zorgvuldigheid heeft betracht en de geleden schade te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van de zijde van Greenhabit.

8.6 – Greenhabit kan niet aansprakelijk gesteld worden door de Deelnemer of Opdrachtgever voor de hoeveelheid gebruik van de game door de werknemer onder werktijd. Afspraken hieromtrent maken, is een zaak tussen Opdrachtgever en Deelnemer.

8.7 – Onverminderd hetgeen bepaald in dit artikel dient de deelnemer eventuele klachten of vermeende aanspraken ten allen tijde binnen 24 uur na constatering, of in ieder geval zo snel mogelijk, per e-mail kenbaar te maken aan de Klantenservice, op straffe van verval van het recht daartoe.

8.8 – Indien en voor zover Greenhabit op welke grond ook jegens deelnemer aansprakelijk mocht zijn voor enige door deelnemer geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het abonnementsgeld dat Greenhabit voor het verlenen van haar dienst, van Deelnemer c.q. opdrachtgever heeft ontvangen of zou hebben ontvangen.

9. Overmacht

9.1 – Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Greenhabit in geval van overmacht het recht, om naar eigen keuze, de uitvoering van de dienst op te schorten of zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat Greenhabit gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 – Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Greenhabit kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. Wijziging en toepasselijkheid gebruiksvoorwaarden

10.1 – Greenhabit kan deze gebruiksvoorwaarden wijzigen. De gewijzigde versie zal via de game bekend worden gemaakt. Bij gebreke van instemming, kan het gebruik van de game gestaakt worden. Wordt het gebruik dan hervat, wordt daarmee aanvaarding van de nieuwe versie van de gebruiksvoorwaarden verondersteld.

10.2 – Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever, Deelnemer en Greenhabit ten aanzien van de game, inclusief beloningen van derden.

10.3 – Door gebruik te maken van de game, door, onder meer maar niet beperkt tot, het aangaan van een Transactie of het registreren op de Website aanvaardt Deelnemer de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. De Deelnemer kan kennisnemen van deze Voorwaarden, die gepubliceerd zijn op de website en in de game en verklaart hiermede akkoord te gaan door middel van het aanvinken op de hiervoor bestemde positie die zich bevindt in de game en website.

10.4 – De nietigheid dan wel vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.

11. Vrijwaring

11.1 – U verbindt zich ertoe om op verzoek ons, onze functionarissen, directeuren, aandeelhouders, rechtsopvolgers, werknemers te vrijwaren voor en schadeloos te stellen tegen ieder(e) eis, verlies, aansprakelijkheid, vordering of kosten (met inbegrip van kosten voor rechtsbijstand) door derden tegen ons als gevolg van of voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de Greenhabit game

12. Rechts- en forumkeuze

12.1 – Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Opdrachtgever, deelnemer en Greenhabit is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 – Eventuele geschillen zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch